Mesurol® 500 FS

Általános ismertető

Bevezető:

Újra elérhető jól ismert technológia
Erős madárriasztó hatás
Hatékony védelem a kukorica fejlődésének kezdetén veszélyt jelentő fritlégy kártétel ellen

Általános ismertető:

Rovarölő csávázószer kukorica védelmére

Engedélyokirat száma: NÉBIH 04.2/6591-1/2013.

Összetétel

Hatóanyag:
500 g/l metiokarb (44,3 m/m %)

Formuláció: 
vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)

Hatásmód

A metiokarb a karbamát típusú inszekticid hatóanyagok csoportjába tartozik. Hatáshelyét tekintve a rovarokban az ingerület átvitel folyamatában az acetilkolin-észterázt bénítja, inaktiválja. A metiokarb kontakt és gyomorméreg, ezen felül pedig széles hatássávú, madárriasztó hatással is rendelkezik.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:
Javasolt a gombaölő csávázószerekkel való egymenetben történő alkalmazás, ugyanis így csak egyszer tesszük ki a vetőmagot mechanikai sérülésből eredő esetleges értékvesztésnek. A csávázószer minél jobb tapadása és a leporlás minimalizálása érdekében javasolt a polimer csávázószer tapadásfokozók (pl. Peridiam EV302, vagy más) alkalmazása.
A jó csávázási minőség szempontjából nagyon fontos a csávázásra szánt vetőmag minősége. A vetőmagnak - fajta és minőség tekintetében - jól tisztítottnak és egységesnek kell lennie, valamint garantáltan magas csírázóképességgel,
csírázási eréllyel kell rendelkeznie. A csávázás minőségét hátrányosan befolyásolja a vetőmag porral, rögdarabokkal, növényi maradványokkal és tört szemekkel való szennyezettsége. Kitűnő minőségű csávázás csak korszerű, üzembiztos gépekkel és azok szakszerű kezelésével érhető el.

Légi kijuttatás:
Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 200 l, 1000 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 2 év

Veszélyességi besorolás

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Méhveszélyesség:
kifejezetten veszélyes

H301 Lenyelve mérgező
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/ használata kötelező.
P284 Légzésvédelem használata kötelező.
P301+P310+P330 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A szájat ki kell öblíteni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)

A készítmény méhekre kifejezetten veszélyes. A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében minimálisra kell csökkenteni a vetés során leporlódó növényvédő szer elsodródását!

A növényvédő szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Javasolt technológiák

A csávázószert nedves csávázás formájában kell a magvak felületére felvinni, géptípustól és a vetőmag tulajdonságaitól függően tonnánként 15-16 liter összes csávázólé felhasználásával. Javasolt a gombaölő csávázószerekkel való egy menetben történő alkalmazás.

A csávázószer minél jobb tapadása és a leporlás minimalizálása érdekében polimer csávázószer tapadásfokozó alkalmazása szükséges.

Dózis

Siló kukorica

Károsító: fritlégy, fácánkár megelőzése
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 10 liter/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 15-16 liter/t vetőmag

Szemes kukorica

Károsító: fritlégy, fácánkár megelőzése
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 10 liter/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 15-16 liter/t vetőmag

Csemege kukorica

Károsító: fritlégy, fácánkár megelőzése
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 10 liter/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 15-16 liter/t vetőmag

Hibrid kukorica

Károsító: fritlégy, fácánkár megelőzése
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 10 liter/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 15-16 liter/t vetőmag

Pattogatnivaló kukorica

Károsító: fritlégy, fácánkár megelőzése
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 10 liter/t vetőmag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetômag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 15-16 liter/t vetőmag

Előírt védőfelszerelés

Csávázás: védőkesztyű, védőruha.

Zsákolás: védőkesztyű, védőruha, légzésvédő. A csávázott mag zsákba töltésekor és a zsákok mozgatásakor megfelelő légzésvédőt kell viselni!

Vetés: védőkesztyű, védőruha.

Figyelem

Ne feledje:

A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható. A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!
A vetés során biztosítani kell a csávázott magvak talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott csávázott magvak maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását.
A vetőmag kezelése kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben végezhető. A létesítménynek a lehető legjobb technikát kell alkalmaznia.

A kezelt vetőmagvak csomagolásán feltüntetendő intézkedések:

Biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő előírások:

Mesurol rovarölő csávázószerrel kezelt vetőmag
Hatóanyaga: 500 g/l (44,3 m/m %) metiokarb

Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott, vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési, vagy takarmányozási célra felhasználni!
A csávázott maggal végzett műveletekhez védőkesztyűt kell viselni.

Általános előírások:

  • Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
  • Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

Vetés előtt

  • Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

Vetés közben

  • Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel (deflektor), a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
  • A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.

Vetés után

  • A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/ használata kötelező.
P284 Légzésvédelem használata kötelező.
P301+P310+P330 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A szájat ki kell öblíteni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SPe5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a magok a sorok végén is teljes egészében be legyenek
fedve!
SPe6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött, növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kukorica (takarmány, vetőmag, csemege) a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.