Monceren® G

Általános ismertető

Bevezető:

Egyedülállóan hatékony megoldást nyújt a burgonyatermesztésben jelentkező rovarkártevők és betegségek elleni védelemben.

Általános ismertető:

Rovar- és gombaölő csávázószer burgonya védelmére

Engedélyokirat száma: 02.5/693/1/2008. MgSZHK

Összetétel

Hatóanyag:

120 g/l imidakloprid (10,5 m/m %)
250 g/l pencikuron (21,8 m/m %)

Formuláció:

vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)

Hatásmód

Az imidakloprid neonikotinoid-típusú rovarölő hatóanyag. A rovarok idegrendszerére úgy hat, hogy a poszt-szinaptikus sejt acetilkolin receptorok helyét elfoglalva, akadályozza azok működését, s ezzel folyamatos ingerületátvitelt gerjeszt. Kontakt és gyomorméreg hosszú a hatástartammal.

A pencikuron a sejtosztódást-gátló gombaölő szerek B4-csoportjába tartozó fenilkarbamid hatóanyag. Kiváló hatású a Rhizoctonia solani ellen.

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

A készítményt az ültetőgépre szerelt speciális permetezőkészülékkel az ültetés során a gumóra és az ültető-gödör aljára kell permetezni 10-15 cm széles sávban.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 5 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem
szükséges.

Javasolt technológiák

A készítményt ültetéssel egymenetben, sorkezeléses eljárással, az ültetőgépre szerelt berendezéssel 1,5 l/ha adagban 50-80 l/ha vízzel a gumóra, illetve az ültetőgép által megnyitott barázda aljára permetezve kell kijuttatni.

Dózis

Étkezési burgonya

Károsító: talajlakó kártevők (pattanóbogarak lárvái, cserebogarak pajorjai), burgonyabogár, levéltetvek, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5 l/t
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőgumó (BBCH 03)
Csávázólé l/t: 50-80 l/t

Burgonya vetőgumó

Károsító: talajlakó kártevők (pattanóbogarak lárvái, cserebogarak pajorjai), burgonyabogár, levéltetvek, rizoktóniás betegség
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 1,5 l/t
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőgumó (BBCH 03)
Csávázólé l/t: 50-80 l/t

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő.

Rezisztencia

Ugyanazon a területen, több éven át azonos hatásmechanizmusú csávázószer felhasználása szelekció útján ellenálló biotípusok kialakulásához vezethet. Ezek idővel uralkodóvá válhatnak a területen. Egy kórokozó vagy egy kártevő akkor tekinthető rezisztensnek, ha a csávázószer előírásszerű felhasználása (javasolt dózis, technológia betartása) ellenére, átlagos fertőzési nyomás mellett túléli a kezelést. A rezisztencia kialakulása és eluralkodása elkerülhető, vagy késleltethető eltérő hatásmechanizmusú készítmények egymást követő alkalmazásával.

Figyelem

A kijuttatáskor alkalmazott pontos lémennyiséget a vetőgumó tulajdonságaihoz, méretéhez és a vetőgép paramétereihez (haladási sebesség, gumótovábbítás módja) kell igazítani. Kijuttatáskor ügyelni kell az egyenletes,
elsodródás-mentes adagolásra. Csak az NÉBIH előírásainak megfelelő minőségű (vírus- és baktériumfertőzéstől, valamint mechanikai sérülésektől mentes) vetőgumó kezelése javasolt! A vetőgumó fiziológiailag ne legyen öreg! Nem ajánlott a vágott, felezett vetőgumó kezelése! A vetéskori kedvezőtlen éghajlati és talajadottságok (hideg, nedves vetőágy, túl mély vetés, túl sok vetés utáni csapadék, nem kellően laza szerkezetű vetőágy) kedvezőtlenül befolyásolhatják a csávázott vetőgumó csírázását.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

A helyes növényvédelmi technológiabetartása esetén előírása nem szükséges.