Lamardor® 400 FS

Általános ismertető

Bevezető:

Nagy hatékonyság 
Öt élettani hatás
Teljes megbízhatóság és növénykímélés
Kiváló ár-érték arány

Általános ismertető:

Gombaölő csávázószer kalászosok védelmére

Engedélyokirat száma: 02.5/1709/2/2008. MgSZHK

Összetétel

Hatóanyag:
250 g/l protiokonazol (21,7 m/m %) +
150 g/l tebukonazol (13,3 m/m %)

Formuláció: 
vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)

Hatásmód

A protiokonazol és a tebukonazol DMI-hatású triazol fungicidek, azaz a gombák ergoszterol bioszintézisébe avatkoznak be. A két hatóanyag szinergizmusa széles spektrumú erőteljes hatékonyságot biztosít a csávázással leküzdendő betegségek ellen.

Kijuttatási technológia

A megfelelő színintenzitás elérésére vetőmag tonnánként 1 liter Peridiam csávázási segédanyagot kell alkalmazni a csávázólébe. A készítmény Lamardor Aktív Csomag néven 10 tonna vetőmag csávázására szolgáló csomag formájában kerül forgalomba. Törekedni kell a pontos és egyenletes adagolásra. Az eredmény szempontjából fontos a csávázandó vetőmag minősége: legyen jól tisztított, egységes, magas csírázóképességű és csírázási erélyű. Jó minőségű csávázás csak korszerű, üzembiztos csávázó-géppel és annak szakszerű kezelésével érhető el.

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: Lamardor Active Csomag (2 x 1 l Lamardor 400 FS + 2 x 5 l Peridiam Active 109)

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

P102 Gyermektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése
érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
SPe5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédőszerrel kezelt szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a magok a sorok végén is teljes egészében be legyenek
fedve!
SPe6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
A növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyag nem vethető a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül! Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Javasolt technológiák

A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható. A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!

A készítményt gabonafélékben nedves csávázás formájában teljes és egyenletes fedést biztosító csávázólé mennyiség alkalmazásával kell felvinni a mag felszínére. A Lamardor 400 FS koncentrált csávázószer. Bár tartalmaz festéket, az alacsony dózis miatt nem tud mély színintenzitást adni, ezért a csávázást megfelelő színintenzitást biztosító segédanyaggal együtt kell elvégezni.

Dózis

Rozs

Károsító: Kőüszög, porüszög, fedettüszög, fuzáriumos betegségek, alternária, korai lisztharmat fertőzés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/t
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 10-20 l/t
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)

Tritikálé

Károsító: Kőüszög, porüszög, fedettüszög, fuzáriumos betegségek, alternária, korai lisztharmat fertőzés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/t
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 10-20 l/t
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)

Zab

Károsító: Kőüszög, porüszög, fedettüszög, fuzáriumos betegségek, alternária, korai lisztharmat fertőzés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/t
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 10-20 l/t
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)

Őszi árpa

Károsító: Kőüszög, porüszög, fedettüszög, fuzáriumos betegségek, alternária, korai lisztharmat fertőzés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/t
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 10-20 l/t
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)

Tavaszi árpa

Károsító: Kőüszög, porüszög, fedettüszög, fuzáriumos betegségek, alternária, korai lisztharmat fertőzés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/t
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 10-20 l/t
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)

Őszi búza

Károsító: Kőüszög, porüszög, fedettüszög, fuzáriumos betegségek, alternária, korai lisztharmat fertőzés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/t
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 10-20 l/t
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)

Tavaszi búza

Károsító: Kőüszög, porüszög, fedettüszög, fuzáriumos betegségek, alternária, korai lisztharmat fertőzés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/t
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 10-20 l/t
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)

Durum búza

Károsító: Kőüszög, porüszög, fedettüszög, fuzáriumos betegségek, alternária, korai lisztharmat fertőzés
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 0,2 l/t
Kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége (l/ha): 10-20 l/t
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH00)

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak: növényvédelmi (permetező) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, növényvédelmi védőkesztyű, a szem védelmét is biztosító permetező arcvédő, védőlábbeli. Permetező munkaeszközzel végzett csávázáskor az előbbiek mellett FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc.

Rezisztencia

Ugyanazon a területen, több éven át azonos hatásmechanizmusú csávázószer felhasználása szelekció útján ellenálló biotípusok kialakulásához vezethet. Ezek idővel uralkodóvá válhatnak a területen. Egy kórokozó akkor tekinthető rezisztensnek, ha a csávázószer előírásszerű felhasználása (javasolt dózis, technológia betartása) ellenére, átlagos fertőzési nyomás mellett túléli a kezelést. A rezisztencia kialakulása és eluralkodása elkerülhető, vagy késleltethető eltérő hatásmechanizmusú készítmények egymást követő alkalmazásával.

Figyelem

Ne feledje

A Lamardor 400 FS hatékony a búza kőüszög, a búza porüszög, a fuzáriumos gyökér- és szártőrothadás, az árpa porüszög és az árpa fedettüszög ellen. Más csávázószerekhez képest megkülönböztető tulajdonsága a hópenész és más fuzáriózisok, illetve a Bipolaris-os gyökérrothadás elleni hatása.

Kezelt vetőmagvak csomagolásán feltüntetendő biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések/előírások:

Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott, vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési, vagy takarmányozási célra felhasználni!

  1. Általános előírások: Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során. Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.
  2. Vetés előtt: Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.
  3. Vetés közben: Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel (deflektor), a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
    A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.
  4. Vetés után: A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

a helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges, tilos a csávázott terméket élelmezési, takarmányozási célra felhasználni.