Sonido® 400 FS

Általános ismertető

Bevezető:

Eltünteti a drótférgeket
Véd a tőszám veszteség ellen

Visszavonás hatálya: 2020. augusztus 3.
Forgalmazás: 2021. február 3-ig
Felhasználás: 2021. február 3-ig

A Sonidoval csávázott vetőmag 2021. augusztus 3-ig vethető el.

Általános ismertető:

Rovarölő csávázószer kukorica védelmére

Engedélyokirat száma: NÉBIH 04.2/12088-1/2014

Összetétel

Hatóanyag:
400 g/l (33,9 m/m %) tiakloprid

Formuláció: 
vizes szuszpenzió koncentrátum csávázás céljára (FS)

Hatásmód

A tiakloprid neonikotinoid-típusú rovarölő hatóanyag. A rovarok idegrendszerére úgy hat, hogy a poszt-szinaptikus idegsejt nikotinil-acetilkolin receptorain állandó ingerület-átvitelt gerjeszt. Kontakt és gyomorméreg hosszú hatástartammal. A tiakloprid a növénybe felszívódó és transzlokálódó hatású rovarölő szer. (IRAC kód: 4A)

Kijuttatási technológia

Földi kijuttatás:

Javasolt a gombaölő csávázószerekkel való egy menetben történő alkalmazás, ugyanis így csak egyszer tesszük ki a vetőmagot mechanikai sérülésből eredő esetleges értékvesztésnek. A csávázószer minél jobb tapadása és a leporlás minimalizálása érdekében javasolt a polimer csávázószer tapadásfokozók (pl. Peridiam EV302, vagy más) alkalmazása.

A jó csávázási minőség szempontjából nagyon fontos a csávázásra szánt vetőmag minősége. A vetőmagnak - fajta és minőség tekintetében - jól tisztítottnak és egységesnek kell lennie, valamint garantáltan magas csírázóképességgel, csírázási eréllyel kell rendelkeznie. A csávázás minőségét hátrányosan befolyásolja a vetőmag porral, rögdarabokkal,
növényi maradványokkal és tört szemekkel való szennyezettsége. Kitűnő minőségű csávázás csak korszerű, üzembiztos gépekkel és azok szakszerű kezelésével érhető el.

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett.

Kereskedelmi adatok

Kiszerelés: 200 l,1000 l

Forgalmazási kategória: I.

Eltarthatóság: 3 év

Veszélyességi besorolás

Tűzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas
H351 Feltehetően rákot okoz
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges

EUH208 Benzizotiazolinon-t/metil-izotiazolinon-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)

A biztonságtechnikai adatlap alapján:
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H360fd Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

Egyéb környezetvédelmi előírások:

A csávázott vetőmag nem vethető a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során
létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül! Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Javasolt technológiák

A csávázószert nedves csávázás formájában kell a magvak felületére felvinni, géptípustól és a mag tulajdonságaitól függően, vetőmag tonnánként 2-7 l csávázólé alkalmazásával. A csávázószer tapadását fokozó adalékanyag alkalmazása javasolt.

Dózis

Siló kukorica

Károsító: drótférgek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 125 ml/50 000 mag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 2-7 l/t vetőmag

Szemes kukorica

Károsító: drótférgek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 125 ml/50 000 mag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 2-7 l/t vetőmag

Pattogatnivaló kukorica

Károsító: drótférgek
Dózis (l/ha vagy kg/ha): 125 ml/50 000 mag
Kezelések max. száma/szezon: 1
Kezelés ideje
(fenológiai állapot)
: vetőmag (BBCH 00)
Csávázólé l/t: 2-7 l/t vetőmag

Előírt védőfelszerelés

Egyéni védőfelszerelés:
Csávázáshoz: védőkesztyű, védőruha, szem-/arcvédő, P3-as légzésvédő. A csávázott mag zsákba töltésekor és a zsákok mozgatásakor megfelelő légzésvédőt kell viselni.
Vetéshez: védőkesztyű, betöltéshez P2-es légzésvédő

Figyelem

Ne feledje:

A vetőmag csávázása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történjen. A létesítményeknek a lehető legjobb technikát kell alkalmazniuk, hogy a vetőmag csávázása, valamint a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás a lehető legkisebb legyen.

A kezelt vetőmagvak csomagolásán feltüntetendő intézkedések:
Biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő előírások:

Sonido 400 FS rovarölő csávázószerrel kezelt vetőmag
Hatóanyaga: 400 g/l (33,9 m/m %) tiakloprid

Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott, vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési, vagy takarmányozási célra felhasználni!
A csávázott maggal végzett műveletekhez védőkesztyűt kell viselni.

Általános előírások

  • Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
  • Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

Vetés előtt

  • Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

Vetés közben

  • Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel (deflektor), a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
  • A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.

Vetés után

  • A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SPe5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a magok a sorok végén is teljes egészében be legyenek
fedve!
SPe6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött, növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot!

Várakozási idők

Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap


Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

A helyes növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges.